σκιά

当ページのリンクには広告が含まれています。

σκιά(スキア)は「影、日陰、陰」という意味の女性名詞です。

目次

σκιά(スキア)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語で「暗さ、影」を表す言葉から。

 • 印欧祖語:暗さ、影 + 女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:σκιά|影、陰
   • ギリシャ語:σκιά|影、日陰、陰

σκιά(スキア)- 関連項目

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σκιά(スキア)- 女性名詞

主な意味

 1. 影、日陰、陰(光源の反対側にできる暗い領域)
 2. 影、陰(暗い、黒い領域、暗闇)
 3. 影、陰((比喩的に)恐怖の対象、衰退や衰弱の様子、尾行者などの様子)

読み方

 • スキア|σκιά

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skia

英語訳

 1. shadow, shade

語形変化

単数複数
主格σκιά
スキア
σκιές
スキエース
属格σκιάςσκιών
対格σκιάσκιές
呼格σκιάσκιές

用例

σκιά του δέντρου
スキア トゥ デンドル
木陰
shade of the tree

σκιές της νύχτας
スキエース ティス ニフタス
夜の影
shadows of the night

σκιά του παλιού του εαυτού
イ スキア トゥ パリウ トゥ エナフトゥ
彼の昔の面影
shadow of his former self

Δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού του εαυτού.
デン イネ パラ ミア スキア トゥ パリウ トゥ エナフトゥ
彼には昔の面影がない。見る影もない。
He is a mere shadow of his former self.

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次