σκιά

σκιά(スキア)は「影、陰」という意味の女性名詞です。

σκιά - 語源・由来・派生

インド・ヨーロッパ祖語で「暗さ、影」を表す言葉から。

 • 印欧祖語:(s)ḱeh₃- + -ih₂|暗さ、影 + 女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:σκιά|影、陰
   • ギリシャ語:σκιά|影、陰

σκιά - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 影、陰
  1. 光源の反対側にできる暗い領域
  2. 暗い、黒い領域、暗闇
  3. (比喩的に)恐怖の対象、衰退や衰弱の様子、尾行者などの様子

読み方

スキア

ラテン文字(ローマ字)表記

skia

英語訳

 1. shadow, shade

語形変化

単数複数
主格σκιάσκιές
属格σκιάςσκιών
対格σκιάσκιές
呼格σκιάσκιές

用例

σκιά του δέντρου
スキア トゥ デンドル

shade of the tree

σκιές της νύχτας
スキーズ ティス ニフタス
夜の
shadows of the night

σκιά του παλιού του εαυτού
イ スキア トゥ パリウ トゥ エナフトゥ
彼の昔の面影
shadow of his former self

Δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού του εαυτού.
デン イネ パラ ミア スキア トゥ パリウ トゥ エナフトゥ
彼には昔の面影がない。見るもない。
He is a mere shadow of his former self.

σκιά - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語