σκοτάδι

σκοτάδι(スコターディ・スコタージ)は「闇、暗闇、薄暗闇、薄暗がり」という意味の中性名詞です。

σκοτάδι - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:σκιά|影、陰
 • 古代ギリシャ語:σκότος|暗闇、影、(比喩的に)地獄、死
  • ギリシャ語:σκότος|暗闇(詩的な表現)、(地獄のような)悪の力がはたらく空間
  • ギリシャ語:-άδι|中性名詞化の接尾辞
   • ギリシャ語:σκοτάδι|闇、暗闇、薄暗闇

対義語は「光(φως・フォス)」。

σκοτάδι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 闇、暗闇
 2. 薄暗闇、薄暗がり

読み方

スコターディ・スコタージ

ラテン文字(ローマ字)表記

skotadi

英語訳

 1. darkness, dark
 2. gloom

語形変化

単数複数
主格σκοτάδι
スコターディ・スコタージ
σκοτάδια
スコターディア・スコタージア
属格σκοταδιούσκοταδιών
対格σκοτάδισκοτάδια
呼格σκοτάδισκοτάδια

σκοτάδι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語