βροχή

当ページのリンクには広告が含まれています。

βροχή(ヴロヒー・ヴロヒ)は「雨」という意味の女性名詞です。

目次

βροχή(ヴロヒー・ヴロヒ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「湿らせる、濡らす」から。ヘレニズム時代あたりから意味が拡張され、雨などの自然現象による湿りもあらわすようになりました。それの名詞化。

 • 印欧祖語:湿らせる、濡らす
  • 古代ギリシャ語:βρέχω|湿らせる、濡らす、液体に浸す→後に雨を降らせるの意味も
  • -η|名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βροχή|雨
   • ギリシャ語:βρέχω|湿らせる、濡らす、液体に浸す、雨を降らせる(ふつうは三人称単数形βρέχειで「雨が降る」)

βροχή(ヴロヒー・ヴロヒ)- 女性名詞

主な意味

読み方

 • ヴロヒー・ヴロヒ|βροχή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vrochi

英語訳

 1. rain

語形変化

単数複数
主格βροχή
ヴロヒー・ヴロヒ
βροχές
ヴロヘース・ヴロヘス
(ヴロヒェース・ヴロヒェス)
属格βροχήςβροχών
対格βροχήβροχές
呼格βροχήβροχές

βροχή(ヴロヒー・ヴロヒ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [天気] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次