διαλογισμός

当ページのリンクには広告が含まれています。

διαλογισμός(ディアロギズモス)は「瞑想」という意味の男性名詞です。

目次

διαλογισμός(ディアロギズモス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「考える」と「越える」が組み合わさった言葉から。

 • 古代ギリシャ語:δια-|越える、通過するなどを表す接頭辞
  • ギリシャ語:δια (διά, δι) -
 • 古代ギリシャ語:λέγω|集める、整える、話す、呼ぶ…
  • ギリシャ語:λέω, λέγω|言う、話す、呼ぶ
  • λογίζομαι→λογίζομαι|(λέγωの受動態)考える、計算する
   • διαλογίζομαι|よく考える、熟考する→瞑想する
    • διαλογισμός|瞑想

διαλογισμός(ディアロギズモス)- 関連項目

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

διαλογισμός(ディアロギズモス)- 男性名詞

主な意味

 1. 瞑想

読み方

 • ディアロギズモス|διαλογισμός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • dialogismos

英語訳

 1. meditation

語形変化

単数複数
主格διαλογισμός
ディアロギズモス
διαλογισμοί
ディアロギズミ
属格διαλογισμού
ディアロギズム
διαλογισμών
ディアロギズモン
対格διαλογισμό
ディアロギズモ
διαλογισμούς
ディアロギズムス
呼格διαλογισμέ
ディアロギズメ
διαλογισμοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次