ημερολόγιο

当ページのリンクには広告が含まれています。

ημερολόγιο(イメロロギオ)は「暦、カレンダー、日記・日誌(帳)」という意味の中性名詞です。

目次

ημερολόγιο(イメロロギオ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「日・一日」と「言葉」など多くの意味を持つ単語(ロゴス)が組み合わさったもの。

太陽暦、グレゴリオ暦などの「暦」やそれに基づいた表、つまり「カレンダー📅」、それから「日記(帳)」を意味します。

 • 古代ギリシャ語:ἡμερα|日、一日、日中、昼間
 • 古代ギリシャ語:-λόγιον|文章や一覧、全体を表す接尾辞
  • 古代ギリシャ語:ἡμερολόγιον
   • ギリシャ語:ημερολόγιο|暦、カレンダー、日記・日誌(帳)
 • 印欧祖語:燃やす→熱
  • 古代ギリシャ語:ἦμαρ, ἡμέρα|日、一日、日中、昼間
   • ギリシャ語:ημέρα, μέρα|日、一日、日中、昼間
 • 印欧祖語:集める→話す
  • 古代ギリシャ語:λέγω|集める、整える、話す、呼ぶ…
   • ギリシャ語:λέγω|言う、話す、呼ぶ(λέωの代替語形、フォーマル)
    • ギリシャ語:λέω|言う、話す、呼ぶ
   • 古代ギリシャ語:λόγος|話されること全般(言葉、物語、…)、思考されること全般(理由、考察…)、言説、命題、神の言葉・知恵→イエス・キリスト…などいろいろ
    • 古代ギリシャ語:-λόγιον
     • ギリシャ語:-λόγιο|文章や一覧、全体を表す接尾辞
    • ギリシャ語:λόγος|単語、言語、発言、理由、比・比率(数学)、神の言葉(先頭大文字Λόγος)
    • 英語:Logos|ロゴス(哲学)、神の言葉・知恵→イエス・キリスト

特に「日記」を表すときには、暦やカレンダーと明確に区別するため「προσωπικό ημερολόγιο(プロソピコ イメロロギオ)」と言うこともあります。

 • προσωπικός|個人の・個人的な, personal, private

ημερολόγιο(イメロロギオ)- 関連項目

同じ分類 [日用品] の単語

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連カテゴリー

ημερολόγιο(イメロロギオ)- 中性名詞

主な意味

 1. カレンダー
 2. 日記・日誌(帳)

読み方

 • イメロロギオ|ημερολόγιο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • imerologio

英語訳

 1. calendar
 2. calendar
 3. diary, journal

語形変化

ニ種類の語形については、ひとつめが新しいものです。

単数複数
主格ημερολόγιοημερολόγια
属格ημερολόγιου,
ημερολογίου
ημερολόγιων,
ημερολογίων
対格ημερολόγιοημερολόγια
呼格ημερολόγιοημερολόγια
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次