καθρέφτης

καθρέφτης(カスレフティス・カスレーフティス)は「鏡、ミラー」という意味の男性名詞です。καθρέπτης(カスレプティス)と綴ることもあります。

目次

καθρέφτης - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:κάτοπτρον|見る、注視する
 • 古代ギリシャ語:-τρον|(器具、楽器などを表す)名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:κάτοπτρον|鏡
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):καθρέπτης|鏡
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:καθρέφτης|鏡

καθρέφτης - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 鏡、ミラー

読み方

 • カスレフティス・カスレーフティス|καθρέφτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kathreftis

英語訳

 1. mirror

語形変化

単数複数
主格καθρέφτης
カスレフティス・カスレーフティス
καθρέφτες
カスレフテス・カスレーフテス
属格καθρέφτηκαθρεφτών
対格καθρέφτηκαθρέφτες
呼格καθρέφτηκαθρέφτες

用例

 • ο μαύρος καθρέφτης
  オ マヴロス カスレフティス
  黒い鏡
  black mirror
 • ο οψιδιανός καθρέφτης
  オ オプシディアノス カスレフティス
  黒曜石の鏡
  obsidian mirror

καθρέφτης - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [物理学] の単語

同じ分類 [日用品] の単語

同じ分類 [神秘主義] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる