παρακαλώ(パラカロー)を用いたさまざまなフレーズ

当ページのリンクには広告が含まれています。

多くの意味を持つπαρακαλώという言葉の用例をまとめます。

目次

丁寧なお願い

はじめに、英語のpleaseにあたる表現です。

Παρακαλώ.
パラカロー
お願いします。
Please.

命令文の文頭あるいは文末につけたり、

Παρακαλώ μιλάτε πιο αργά.
パラカロー ミラーテ ピオ アルガ
もっとゆっくり話してください。
Please speak more slowly.

「~をください」という要求に用います。

Ένα παγωτό, παρακαλώ.
エナ パゴトー、パラカロー
アイスクリームをひとつください。
One ice cream, please.

パラカローの前に「あなたに(σε・セ)」をつけるとより丁寧になります。

Σε παρακαλώ.
セ パラカロー
お願いします(丁寧な表現)。
Please.

Πες μου, σε παρακαλώ.
ペス ム、セ パラカロー
教えてください(丁寧な表現)。
Tell me, please.

さらに丁寧に言う場合は「あなたに」の敬称(σας・サス)を用います。

Σας παρακαλώ.
サス パラカロー
お願いします(とても丁寧な表現)。
Please.

ものや人、動作を表す単語がわからないときのために、対象を指す言葉「指示詞(これ・あれ)」を覚えておくと便利です。

Αυτό παρακαλώ.
アフトー パラカロー
これをお願いします。
This please.

Εκείνο παρακαλώ.
エキノ パラカロー
あれをお願いします。
That please.

お礼への返答(どういたしまして)

上記のフレーズ集でも少し触れていますが、お礼の言葉に対する返答にもπαρακαλώが使えます。

Παρακαλώ.
パラカロー
どういたしまして。
You’re welcome.

もしもし(電話)

電話に出るとき、応えるとき。

Παρακαλώ.
パラカロー
もしもし。
Hello?

なおギリシャ語では、挨拶としてのHelloにあたるΓεια σουなどを「もしもし」の意味で使うことはありません。

すみません(呼びかけ)

Excuse meのような呼びかけ(すみません)として使うこともあります。

Παρακαλώ.
パラカロー
すみません。
Excuse me.

これと同じ意味でよく用いられるのはσυγγνώμη(シグノーミ)という間投詞です。

Συγγνώμη.
シグノーミ
すみません。
Excuse me.

単語

お願いします、すみません、どういたしまして、もしもし / 喜ばせるπαρακαλώ パラカローparakalo間投詞 / 動詞
[英] please, excuse me, you're welcome, hello / please
あなたに、あなたをσε se人称代名詞εσύの対格弱形。[英] you
あなたに、あなたを(敬称)、あなたたちに、あなたたちを(複数)σας サスsas人称代名詞εσείςの属格・対格弱形。[英] you
これαυτός アフトスaftos[英] this
あれεκείνος エキノスekeinos[英] that
話すμιλάω ミラーオmilao[英] speak, talk
アイスクリームπαγωτό パゴトーpagoto[英] icecream
すみません、ごめんなさい/ 許し、赦しσυγγνώμη シグノーミsyngnomi間投詞 / 名詞
[英] excuse me, sorry / forgiveness
Today's Episode

GreekPod101 Survival Phrases S1 3 Please

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次