ερευνητής

ερευνητής(エレヴニティス)は「研究者、探偵」という意味の男性名詞です。探偵の意味で用いる場合、ふつうは警察関係者ではない、いわゆる私立探偵を指します。

目次

ερευνητής - 語源・由来・派生

έρευνα(研究、調査)から。

  • ερευνώ|研究する、調査する
  • ερευνητής|研究者(男)
  • ερευνήτρια|研究者(女)

ερευνητής - 男性名詞

主な意味

  1. 研究者
  2. 探偵

読み方

  • エレヴニティス|ερευνητής

ラテン文字(ローマ字)表記

  • erevnitis

英語訳

  1. research worker, researcher
  2. detective

語形変化

単数複数
主格ερευνητής
エレヴニティス
ερευνητές
エレヴテス
属格ερευνητήερευνητών
対格ερευνητήερευνητές
呼格ερευνητήερευνητές

ερευνητής - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [職業] の単語

同じ分類 [学問] の単語

同じ分類 [科学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる