δανδελίων

δανδελίωνは「タンポポ(セイヨウタンポポ)」という意味の男性名詞です。

δανδελίων - 語源・由来・派生

ダンデライオン

英語のdandelionタンポポをギリシャ語表記したもの。あまり使われません。一般的にはπικραλίδαまたはταραξάκοと言います。

  • 英語dandelionタンポポ、セイヨウタンポポ
    • ギリシャ語δανδελίωνタンポポ、セイヨウタンポポ

δανδελίων - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. タンポポ、セイヨウタンポポ

読み方

ダンデリーオン [δανδελίων]

ラテン文字(ローマ字)表記

dandelion

英語訳

  1. dandelion, common dandelion, Taraxacum officinale

δανδελίων - 関連項目