αερόλιθος

当ページのリンクには広告が含まれています。

αερόλιθος(アエロリソス・アエロリトス)は「隕石」という意味の男性名詞です。

目次

αερόλιθος(アエロリソス・アエロリトス)- 語源・由来

フランス語の「石質隕石」からの翻訳借用です。「風の石」の意味。μετεωρίτης(メテオリーティス)とも言います。

借用語ですが、元の単語それぞれは古代ギリシャ語由来となります。

 • 古代ギリシャ語:ἀήρ(属格ἀέρος)|空気、風、霧
  • ギリシャ語:αέρας|空気、風
  • フランス語:aéro-|風などを表す接頭辞
  • 英語:aero-
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:λίθος|石
  • フランス語:-lithe|石や鉱物を表す接尾辞
  • 英語:-lite, -lith
 • フランス語:aérolithe|石質隕石
  • ギリシャ語:αερόλιθος|隕石
 • 英語:aerolite|石質隕石

借用元のフランス語とは異なり、ギリシャ語ではαερόλιθοςで「隕石全般」を表します。

石質隕石は「石 + 隕石」でλιθομετεωρίτης(リソメテオリーティス)です。

αερόλιθος(アエロリソス・アエロリトス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αερόλιθος(アエロリソス・アエロリトス)- 男性名詞

主な意味

 1. 隕石

読み方

 • アエロリソス・アエロリトス|αερόλιθος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • aerolithos

英語訳

 1. meteorite

語形変化

単数複数
主格αερόλιθοςαερόλιθοι
属格αερολίθουαερολίθων
対格αερόλιθοαερολίθους
呼格αερόλιθεαερόλιθοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次