χαμαιλέοντας

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαμαιλέοντας(ハメレオンダス)は「カメレオン」という意味の男性名詞です。

目次

χαμαιλέοντας(ハメレオンダス)- 語源・由来

アッカド語のライオン(地を這うライオンの意味)から翻訳借用された単語。英語のchameleonと語源をともにします。

 • アッカド語:地面を這うライオン
 • 古代ギリシャ語:χαμαί|地上に、地面の近くに
  • ギリシャ語:χάμω|下に、地上に、床の上に
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):λέων|ライオン
  • Λέων|しし座
  • 古代ギリシャ語:λεοντάριον→λεοντάριν|λέωνの指小形
   • ギリシャ語:λιοντάρι|ライオン
   • -ίνα|動物のメス、女性を表す接尾辞
    • λιονταρίνα|メスのライオン
   • -άκι|小さいことを表す接尾辞
    • λιονταράκι|子ライオン・ライオンの子
 • 古代ギリシャ語:χαμαιλέων|カメレオン
  • ギリシャ語:Χαμαιλέων|カメレオン座
  • χαμαιλέοντα|χαμαιλέωνの対格形
   • ギリシャ語:χαμαιλέοντας|カメレオン
  • ラテン語:chamaeleon|カメレオン
   • 英語:chameleon|カメレオン

χαμαιλέοντας(ハメレオンダス)- 関連項目

同じ分類 [爬虫類] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χαμαιλέοντας(ハメレオンダス)- 男性名詞

主な意味

 1. カメレオン

読み方

 • ハメレオンダス|χαμαιλέοντας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • chamaileontas

英語訳

 1. chameleon

語形変化

単数複数
主格χαμαιλέονταςχαμαιλέοντες
属格χαμαιλέονταχαμαιλεόντων
対格χαμαιλέονταχαμαιλέοντες
呼格χαμαιλέονταχαμαιλέοντες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次