δαίμονας

δαίμονας(デーモナス)は「悪霊、悪魔」という意味の男性名詞です。

δαίμονας - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語では神や女神を指すこともありました。devilの語源。

 • 印欧祖語*deh₂-i-分ける、切る
  • 古代ギリシャ語δαίομαι + -μων分ける + 名詞化
   • 古代ギリシャ語δαίμων神、女神、運命、悪霊、悪魔
    • ギリシャ語(カサレヴサ)δαίμων悪霊、悪魔
    • ギリシャ語δαίμονας悪霊、悪魔
    • ラテン語demon, daemon悪霊、悪魔
     • 英語demon悪霊、悪魔

δαίμονας - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 悪霊、悪魔

読み方

デーモナス

ラテン文字(ローマ字)表記

daimonas

英語訳

 1. demon

語形変化

単数複数
主格δαίμοναςδαίμονες
属格δαίμοναδαιμόνων
対格δαίμοναδαίμονες
呼格δαίμοναδαίμονες

δαίμονας - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語