Βόρειος Στέφανος

Βόρειος Στέφανος(ヴォリオス ステーファノス)は「かんむり座、冠座」という意味の男性名詞です。

Βόρειος Στέφανος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語で「北の冠」の意味。神話では、豊穣とブドウ酒と酩酊の神「ディオニュソス」が妻「アリアドネ」に冠を贈ったお話が語られています。

語順を逆にしてΣτέφανος Βόρειοςと表すこともあります。

 • ギリシャ語Βόρειος Στέφανος北の冠→かんむり座
 • ラテン語・英語Corona Borealis北の冠→かんむり座

「みなみのかんむり座」と対になる星座です。

北の

「北の」を表すβόρειοςは、ギリシャ神話に登場する風の神たち(アネモイ)4柱のうち、北風の神ボレアースからできた単語です。ラテン語(英語)名の語源も同じ。

 • 古代ギリシャ語 Βορέας北、北風、ボレアース(ギリシャ神話の風の神)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語βόρειος北の
   • ラテン語boreas北、北風
    • ラテン語borealis北の

方角・方向

「冠」のστέφανοςは、古代ギリシャ語の動詞στέφω(囲む)からきています。

 • 古代ギリシャ語 στέφω囲む、取り囲む
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語στέφανος(現代はあまり用いない)
   • ギリシャ語στεφάνι花冠、花輪
  • 古代ギリシャ語στέφω +‎ -μα= στέμμα冠 + 中性名詞化の接尾辞花冠、花輪、家系図
   • ギリシャ語στέμμα王冠、(太陽の)コロナ

でも、現代ギリシャ語で「冠」を表す際にστέφανοςはあまり使わなくて、上記のστέμμα、あるいは次のκορόναを用います。ラテン語(英語)名の語源もこちらです。

 • 古代ギリシャ語 κορώνη海鳥やカラス、弓のように湾曲したもの、冠の一種
  • ラテン語corona花冠、花輪、冠、王冠など
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語(再借用)κορώνα, κορόνα王冠、クローナ(スウェーデンの通貨)、クローネ(デンマークの通貨)
   • 英語corona(太陽の)コロナ、冠状のもの

Βόρειος Στέφανος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. かんむり座、冠座

読み方

ヴォリオス ステーファノス

ラテン文字(ローマ字)表記

Voreios Stefanos

英語訳

 1. Corona Borealis

Βόρειος Στέφανος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語