δημιουργός

δημιουργός(ディミウルゴース)は「神、創造神、創造主、職人、職工、クリエイター 」という意味の通性・男性名詞です。「唯一神」の意味で用いる場合は先頭を大文字にします。

δημιουργός - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:δῆμος|人々、庶民
 • 古代ギリシャ語:-ιος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:δήμιος|公衆の、公共の / 死刑執行人、医師(役人的な)
   • ギリシャ語:δήμιος|死刑執行人
  • 古代ギリシャ語:-ουργός|働く人を表す接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:δημιουργός|職人、工匠
    • ギリシャ語:Δημιουργός|(先頭大文字)神(創造神、創造主、創造者)、デミウルゴス

δημιουργός - 名詞(通性・男性名詞)

主な意味

 1. 職人(優れた)、工匠、職工、技工
 2. 創造者、創作者、創作技術者
 3. 神(創造神、創造主、創造者)
 4. デミウルゴス(プラトンの著作『ティマイオス』に登場する世界の創造者)

読み方

ディミウルゴース

ラテン文字(ローマ字)表記

dimiourgos

英語訳

 1. craftsman, artisan
 2. creator
 3. Creator
 4. Demiurge

語形変化

神、またはデミウルゴスを表す場合は先頭大文字で、複数形はなしです。

単数複数
主格δημιουργός
ディミウルゴス
δημιουργοί
ディミウルギー
属格δημιουργούδημιουργών
対格δημιουργόδημιουργούς
呼格δημιουργέδημιουργοί

δημιουργός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ分類 [職業] の単語

同じ品詞 [通性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語