λατρεία

λατρεία(ラトゥリア)は「崇拝、崇拝行為、大きな愛、愛する人」という意味の女性名詞です。

λατρεία - 語源・由来・派生

「給仕」や「奉仕」の意味から派生した言葉。

 • 古代ギリシャ語:λάτρις|使用人、奴隷
  • ギリシャ語(カサレヴサ):λάτρις|崇拝者、参拝者
  • 古代ギリシャ語:λατρεύω|奉仕する(奴隷として,神のしもべとして)
   • ギリシャ語:λατρεύω|崇拝する、憧れる、強く愛する
  • 古代ギリシャ語:-εία|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:λατρεία|奉仕、崇拝
    • ギリシャ語:λατρεία|崇拝、崇拝行為、大きな愛、愛する人

λατρεία - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 崇拝、崇敬(の気持ち、および一連の宗教的慣習や行為)
 2. 大きな愛、強い愛、憧れ
 3. 愛する人

読み方

ラトゥリア

ラテン文字(ローマ字)表記

latreia

英語訳

 1. adoration, veneration, reverence, worship
 2. adoration, love
 3. darling

語形変化

単数複数
主格λατρεία
ラトゥリア
λατρείες
ラトゥリエス
属格λατρείαςλατρειών
対格λατρείαλατρείες
呼格λατρείαλατρείες

λατρεία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語