λαχανικό

λαχανικό(ラハニコ)は「野菜」という意味の中性名詞です。

目次

λαχανικό - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語で野菜、ハーブを表すλάχανονから(→λάχανο

 • 古代ギリシャ語:λαχαίνω|掘る
  • 古代ギリシャ語:λάχανον|ハーブ(野生でなく栽培の)、複数形で野菜、野菜市場
  • -ικός|形容詞化の接尾辞
   • 中性形-ικό
    • ギリシャ語:λαχανικό|野菜

野菜のうち「葉菜類・葉物」はχόρτο(草、ホルト)の複数形を用いてχόρτα(ホルタ)とも呼ばれます。「グリーン」のような表現。

人が食べる草、であることを明示するならχορταρικά(ホルタリカ)を用います。

λαχανικό - 中性名詞

主な意味

 1. 野菜

読み方

 • ラハニコ|λαχανικό

ラテン文字(ローマ字)表記

 • lachaniko

英語訳

 1. vegetable

語形変化

単数複数
主格λαχανικό
ラハニコ
λαχανικά
ラハニカ
属格λαχανικούλαχανικών
対格λαχανικόλαχανικά
呼格λαχανικόλαχανικά

λαχανικό - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる