κανέλα

当ページのリンクには広告が含まれています。

κανέλα(カネーラ・カネラ)は「シナモン(スパイスとしての)」という意味の女性名詞です。

目次

κανέλα(カネーラ・カネラ)- 語源・由来

イタリア語のシナモンからの借用語です。

もともとは古代ギリシャ語の「葦(ヨシ・アシ)やダンチク」のような水辺の植物を表す単語に由来します(caneの語源)。

 • アッカド語:葦など
  • 古代ギリシャ語:κάννα|水辺の植物の総称、葦やダンチク、またはそれらでつくられたもの
   • ラテン語:canna|竹、ダンチク、サトウキビなど, cane
    • 英語:cane|(葦などの水辺の植物, reedを含むことも)
    • イタリア語:cannella(cannaと指小辞から)|シナモン(スパイスとしての)、シナモンの色
     • ギリシャ語:κανέλα|シナモン(スパイス)
   • ギリシャ語:κάννη|銃身、砲身

植物としての「シナモン」はκιννάμωμον(キナーモモン)と表します。ニッケイ属の学名Cinnamomumの語源。

語根は「ブラックカルダモン」を表すもので、古代ギリシャ語においては「中国のカルダモン」という意味で「シナニッケイ」を説明した単語である、と推測されています。

 • フェニキア語から?:アモムム属の植物を表す言葉
  • 古代ギリシャ語:ἄμωμον|アモムム属の植物、特にブラックカルダモン
   • ラテン語(学名):Amomum|アモムム属
   • 古代ギリシャ語:κιννάμωμον, κίνναμον|シナニッケイを表す言葉(中国:Κίνα)?
   • ラテン語・英語:cinnamon|シナモン
   • ラテン語(学名):Cinnamomum|ニッケイ属
    • ギリシャ語:κιννάμωμον|シナモン(植物)
 • Κιννάμωμον το γνήσιον|セイロンニッケイ(正式、真のシナモンの意味)
  • κανέλα Κεϋλάνης|セイロンのスパイス
  • κανέλα Σρι Λάνκα|スリランカのスパイス
 • Κιννάμωμον η Κασσία|シナニッケイ(正式)
  • Κινεζική Κασσία|シナニッケイ、カシア(スパイスとして)
  • Κινεζική κανέλα|カシア(中国のシナモンの意味)
  • κάσσια|カシア

なお、現代ギリシャ語でreedやcaneはκαλάμι(カラーミ)、またはκαλαμιά(カラミア)と言います。

 • 印欧祖語:葦やわらなど
  • 古代ギリシャ語:κάλαμος|reed
   • ギリシャ語:κάλαμος|(フォーマルな表現)reed, cane
   • 古代ギリシャ語:καλάμιον|reed, cane
    • 中世ギリシャ語:καλάμι(ν)|reed, cane
 • ギリシャ語:καλάμι, καλαμιά|reed, cane

κανέλα(カネーラ・カネラ)- 関連項目

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κανέλα(カネーラ・カネラ)- 女性名詞

主な意味

 1. シナモン(スパイスとしての)

読み方

 • カネーラ・カネラ|κανέλα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kanela

英語訳

 1. cinnamon (spice)

語形変化

単数複数
主格κανέλα
カネーラ・カネラ
κανέλες
カネーレス・カネレス
属格κανέλας-
対格κανέλακανέλες
呼格κανέλακανέλες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次