τρέλα

τρέλα(トゥレーラ)は「狂気、狂気の沙汰、精神障害」という意味の女性名詞です。τρέλλαと綴ることもあります。

τρέλα - 語源・由来・派生

  • τρελός(狂った)→τρελαίνω(狂わせる)+-α(名詞化の接尾辞)→τρέλα(狂気、狂気の沙汰、愚行)

「精神障害(ψυχική ασθένεια)」の意味もあります。

τρέλα - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 狂気(の沙汰)、愚行
  2. 精神障害

読み方

トゥレーラ

ラテン文字(ローマ字)表記

trela

英語訳

  1. insanity, madness
  2. mental disorder, mental illness

語形変化

単数複数
主格τρέλα
トゥレーラ
τρέλες
トゥレーレス
属格τρέλαςτρελών
対格τρέλατρέλες
呼格τρέλατρέλες

τρέλα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語