σκύλα

σκύλα(スキーラ)は「犬(メスの犬)」という意味の女性名詞です。

σκύλα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語。メスの犬を表します。

 • 古代ギリシャ語σκύλαξ犬(特に若い犬、子犬)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語σκύλος犬、オスの犬
   • ギリシャ語σκύλαメスの犬

類義語

 • σκύλος(スキーロス)犬、オスの犬
 • σκυλί(スキリ)犬
 • κύων(キーオン)犬のフォーマルな言い方
 • σκυλάκι(スキラーキ)子犬
 • κουτάβι(クターヴィ)子犬

σκύλα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. メスの犬

読み方

スキーラ

ラテン文字(ローマ字)表記

skyla

英語訳

 1. female dog

語形変化

単数複数
主格σκύλασκύλες
属格σκύλας-
対格σκύλασκύλες
呼格σκύλασκύλες

σκύλα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [イヌ科] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語