αγκινάρα

αγκινάρα(アンギナーラ)は「アーティチョーク、チョウセンアザミ、カルドン」という意味の女性名詞です。

目次

αγκινάρα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語のκινάρα(アーティチョーク、特に栽培されていたもの)から。

チョウセンアザミ(アーティチョーク)、近縁種のカルドンともにこの単語で表します。属名のCynaraもκινάραに由来。

αγκινάρα - 女性名詞

主な意味

  1. アーティチョーク、チョウセンアザミ
  2. カルドン

読み方

  • アンギナーラ|αγκινάρα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • agkinara

英語訳

  1. artichoke (Cynara scolymus)
  2. cardoon (Cynara cardunculus)

語形変化

単数複数
主格αγκινάρα
アンギナーラ
αγκινάρες
アンギナーレス
属格αγκινάραςαγκιναρών
対格αγκινάρααγκινάρες
呼格αγκινάρααγκινάρες

αγκινάρα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる