λείριον

λείριονは「ユリ(百合)」という意味の中性名詞です。あまり用いられない単語で、κρίνοのほうが一般的。

λείριον - 語源・由来・派生

白いユリ

古代ギリシャ語の「白いユリ」λείριονから。

起源はエジプト語、ファイユーム方言の「花」。英語のlilyなど、多くの言語に派生しています。

 • エジプト語花(ヒエログリフなどで記されていた)
  • 古代ギリシャ語λείριονユリ
   • ギリシャ語λείριον
   • ラテン語lilium
    • 英語lily
    • フランス語lys
    • イタリア語giglio
    • スペイン語lirio などなど

古代ギリシア語では、白いユリ(特にマドンナリリー)のことをλείριον、白以外のユリのことをκρίνονと呼びわけていました。

ふつうのユリκρίνονは、現代ギリシャ語でκρίνοという形になりました。ユリを表す一般的な単語で、ふつうはこちらを用います。

とさかとケイトウ

ユリの花の形と、ニワトリの「とさか」が似ていることに由来し、ギリシャ語ではとさかをλειρίといいます。

また、λειρίには、とさかに似た花「ケイトウ」の意味もあります。これは日本語とおなじ名付け方ですね。

 • ギリシャ語λείριονユリ
  • ギリシャ語λειρίとさか(鶏冠)、ケイトウ(鶏頭)

λείριον - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. ユリ、百合

読み方

リーリオン [λείριον]

ラテン文字(ローマ字)表記

leirion

英語訳

 1. lily

λείριον - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [花] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories