κόκκινο

κόκκινοは「赤、赤色」という意味の中性名詞です。赤系全般を表す、一般的な単語です。形容詞κόκκινοςの変化した形でもあります。

κόκκινο - 語源・由来・派生

形容詞の κόκκινος から。

  • 古代ギリシャ語κόκκος | もとの意味は「木の実、種、豆、穀物の粒」。派生して、ケルメスオークの木、その樹皮につくカイガラムシ、この昆虫から取れる赤い染料など
  • -ινος | 形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語κόκκινος |  緋色の
    • ギリシャ語 κόκκινος |  赤い、赤色の
      • ギリシャ語κόκκινο赤、赤色

κόκκινο - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 赤、赤色

読み方

コーキノ [κόκκινο]

ラテン文字

kokkino

用例

は光の三原色のひとつです。
Το Κόκκινο είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα του ορατού φωτός.
コーキノ イネ エナ アポ タ トゥリア ヴァシカ フローマタ トゥ オラトゥ フォトース

語形変化

単数複数
主格κόκκινοκόκκινα
属格κόκκινουκόκκινων
対格κόκκινοκόκκινα
呼格κόκκινοκόκκινα

κόκκινο - 形容詞

  1. κόκκινοςの単数男性対格、および単数中性主格・対格・呼格

κόκκινο - 関連項目