κόκκινο

κόκκινο(コーキノ)は「赤、赤色」という意味の中性名詞です。赤系全般を表す、一般的な単語です。形容詞κόκκινοςの変化した形でもあります。

κόκκινο - 語源・由来・派生

形容詞の κόκκινος から。

  • 古代ギリシャ語:κόκκος|もとの意味は「木の実、種、豆、穀物の粒」。派生して、ケルメスオークの木、その樹皮につくカイガラムシ、この昆虫から取れる赤い染料など
  • -ινος|形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語:κόκκινος|緋色の

κόκκινο - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 赤、赤色

読み方

コーキノ

ラテン文字

kokkino

用例

Το κόκκινο είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα του ορατού φωτός.
ト コーキノ イネ エナ アポ タ トゥリア ヴァシカ フローマタ トゥ オラトゥ フォトース
は光の三原色のひとつです。

語形変化

単数複数
主格κόκκινοκόκκινα
属格κόκκινουκόκκινων
対格κόκκινοκόκκινα
呼格κόκκινοκόκκινα

κόκκινο - 形容詞

  1. κόκκινοςの単数男性対格、および単数中性主格・対格・呼格

κόκκινο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語