ερυθρός

ερυθρός(エリスロース)は「赤い、赤色の」という意味の形容詞です。赤系全般を表す、フォーマルな表現。

ερυθρός - 語源・由来・派生

日常会話などではあまり見聞きしない単語です。一般的にはκόκκινοςを用います。

ヨーロッパ共通の「赤」

印欧祖語の形容詞「赤い、赤色の」が語源です。多くのヨーロッパ諸言語の「赤」はここから派生しているため、以下のように、音や綴りにもなんとなく共通点がみられます。

 • 英語:red
 • ドイツ語:rot
 • ラテン語:rubeus
  • フランス語:rouge
  • イタリア語:rosso
 • 古代ギリシャ語:ἐρυθρός
  • ギリシャ語:ερυθρός|赤い、赤色の

一見、ギリシャ語だけ仲間はずれのようですが…

先頭のεは、印欧祖語にあった「喉音」という音の名残です(他の言語では消滅)。これを除いた二文字目はρなので、やっぱり他の言語と同じようにラ行の音からはじまっています。

現代はフォーマルな「赤」

もともとは「赤系の色全般」を表す一般的な単語でしたが、その役割は後に別の単語(κόκκινος)に置き換わり、日常単語としてはあまり用いられなくなります。

現代では、ερυθρόςは公的な文書などで用いられるフォーマルな単語、引き続きκόκκινοςが一般的な単語となっています。

 • ερυθρός|赤い、赤色の(フォーマル)
 • κόκκινος|赤い、赤色の(一般的)

ただし、赤に関連する用語や成句にはερυθρόςがけっこう残っていますし、特に学術的な用語の場合、新しくつくられた言葉でもερυθρόςが使われることも多いです。

 • Ερυθραία|エリトリア(国名)
 • Ερυθρά Θάλασσα|紅海
 • ερυθρό αιμοσφαίριο|赤血球

派生

英語では、血液や赤い物質に関連する専門用語の多くにerythro-という接頭辞がつきます。語源はもちろんἐρυθρόςです。

あまり馴染みのない難しい英単語ばかりですが…。

 • erythrocyte|赤血球の難しい言い方
 • erythronium|バナジウムの発見当初の名前。加熱すると鮮やかに赤くなることから命名
 • erythrolitmin|リトマス試験紙の原料であるリトマスゴケから抽出される成分

ερυθρός - 形容詞

主な意味

 1. 赤い、赤色の

読み方

エリスロース

ラテン文字

erythros

英語訳

red

語形変化

単数

男性女性中性
主格ερυθρόςερυθρή
ερυθρά
ερυθρό
属格ερυθρούερυθρής
ερυθράς
ερυθρού
対格ερυθρόερυθρή
ερυθρά
ερυθρό
呼格ερυθρέερυθρή
ερυθρά
ερυθρό

複数

男性女性中性
主格ερυθροίερυθρέςερυθρά
属格ερυθρώνερυθρώνερυθρών
対格ερυθρούςερυθρέςερυθρά
呼格ερυθροίερυθρέςερυθρά

ερυθρός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語