ερυθρός

ερυθρόςは「赤い、赤色の」という意味の形容詞です。赤系全般を表す、フォーマルな表現。

ερυθρός - 語源・由来・派生

日常会話などではあまり見聞きしない単語です。一般的にはκόκκινοςを用います。

ヨーロッパ共通の「赤」

印欧祖語の形容詞「赤い、赤色の」が語源です。多くのヨーロッパ諸言語の「赤」はここから派生しているため、以下のように、音や綴りにもなんとなく共通点がみられます。

 • 英語red
 • ドイツ語rot
 • ラテン語rubeus
  • フランス語rouge
  • イタリア語rosso
 • 古代ギリシャ語ἐρυθρός
  • ギリシャ語ερυθρός

一見、ギリシャ語だけ仲間はずれのようですが…

先頭の«ε»は、印欧祖語にあった「喉音」という音の名残です(他の言語では消滅)。これを除いた二文字目は«ρ»なので、やっぱり他の言語と同じように«r»の音からはじまっています。

現代はフォーマルな「赤」

もともとは「赤系の色全般」を表す一般的な単語でしたが、その役割は後に別の単語(κόκκινος)に置き換わり、日常単語としてはあまり用いられなくなります。

現代では、ερυθρόςは公的な文書などで用いられるフォーマルな単語、引き続きκόκκινοςが一般的な単語となっています。

 • ギリシャ語ερυθρός | 赤い、赤色の(フォーマル)
 • ギリシャ語κόκκινος | 赤い、赤色の(一般的)

ただし、赤に関連する用語や成句にはερυθρόςがけっこう残っていますし、特に学術的な用語の場合、新しくつくられた言葉でもερυθρόςが使われることも多いです。

 • Ερυθραία | エリトリア(国名)
 • Ερυθρά Θάλασσα | 紅海
 • ερυθρό αιμοσφαίριο | 赤血球

派生

英語では、血液や赤い物質に関連する専門用語の多くに«erythro-»という接頭辞がつきます。語源はもちろんἐρυθρόςです。

あまり馴染みのない難しい英単語ばかりですが…。

 • erythrocyte(赤血球の難しい言い方)
 • erythronium(バナジウムの発見当初の名前。加熱すると鮮やかに赤くなることから命名)
 • erythrolitmin(リトマス試験紙の原料であるリトマスゴケから抽出される成分)

ερυθρός - 形容詞

主な意味

 1. 赤い、赤色の

読み方

エリスロース [ερυθρός]

ラテン文字

erythros

英語訳

red

語形変化

単数

男性女性中性
主格ερυθρόςερυθρή
ερυθρά
ερυθρό
属格ερυθρούερυθρής
ερυθράς
ερυθρού
対格ερυθρόερυθρή
ερυθρά
ερυθρό
呼格ερυθρέερυθρή
ερυθρά
ερυθρό

複数

男性女性中性
主格ερυθροίερυθρέςερυθρά
属格ερυθρώνερυθρώνερυθρών
対格ερυθρούςερυθρέςερυθρά
呼格ερυθροίερυθρέςερυθρά

ερυθρός - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories