βυσσινής

βυσσινήςは「クリムゾン(色)の」という意味の形容詞です。青みがかった濃い赤色を表します。

βυσσινής - 語源・由来・派生

ケルメスの赤

英語のクリムゾン«crimson»は、もともと昆虫からとれる染料の色を指す言葉でした。原料の昆虫「カイガラムシ」は、楢の木の一種「ケルメスオーク」の樹皮につく虫で、この「ケルメス」がクリムゾンという言葉の起源となっています。

古代ギリシャ語では、この染料由来の赤色をκόκκινοςと言っていました。でも、後に κόκκινοςは、英語のredに相当する「赤色全般」を表す言葉へと変わります。

サワーチェリーの赤

現代ギリシャ語では、クリムゾンのような「青みがかった赤色」のことを「サワーチェリーの色」と表します。料理やジャムに使われる酸っぱいさくらんぼ🍒のことです。

  • ギリシャ語βύσσινο + -ης | サワーチェリー + 形容詞化の接尾辞
    • ギリシャ語βυσσινής | クリムゾンの、サワーチェリー色の

βυσσινής - 形容詞

主な意味

  1. クリムゾンの、サワーチェリー色の、暗い赤色の

読み方

ヴィシニス [βυσσινής]

ラテン文字

vyssinis

英語訳

  1. crimson, cherry red

語形変化

単数

男性女性中性
主格βυσσινήςβυσσινιάβυσσινί
属格(βυσσινιού),
βυσσινή
βυσσινιάς(βυσσινιού)
対格βυσσινήβυσσινιάβυσσινί
呼格βυσσινήβυσσινιάβυσσινί

複数

男性女性中性
主格βυσσινιοίβυσσινιέςβυσσινιά
属格βυσσινιώνβυσσινιώνβυσσινιών
対格βυσσινιούςβυσσινιέςβυσσινιά
呼格βυσσινιοίβυσσινιέςβυσσινιά

βυσσινής - 関連項目