αιμάτινος

αιμάτινοςは「血のように赤い、血まみれの」という意味の形容詞です。鮮やかな赤色や黒みがかった赤色などを表します。

αιμάτινος - 語源・由来・派生

血«αίμα»の色の意味。

  • 古代ギリシャ語αἷμα +‎ -ινος | 血、血液 + 形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語αἱμάτινος | 出血した、血まみれの、血のように赤い
      • ギリシャ語αιμάτινος | 血のように赤い、血まみれの

αιμάτινος - 形容詞

主な意味

  1. 血のように赤い
  2. 出血した、血まみれの

読み方

エマーティノス [αιμάτινος]

ラテン文字

aimatinos

英語訳

  1. blood red
  2. bloody, bloodstained

語形変化

単数

男性女性中性
主格αιμάτινοςαιμάτινηαιμάτινο
属格αιμάτινουαιμάτινηςαιμάτινου
対格αιμάτινοαιμάτινηαιμάτινο
呼格αιμάτινεαιμάτινηαιμάτινο

複数

男性女性中性
主格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα
属格αιμάτινωναιμάτινωναιμάτινων
対格αιμάτινουςαιμάτινεςαιμάτινα
呼格αιμάτινοιαιμάτινεςαιμάτινα

αιμάτινος - 関連項目