γαλανός

γαλανός(ガラノース)は「青い、青色の、穏やかな海のような青色の」という意味の形容詞です。

γαλανός - 語源・由来・派生

γαλανόςγαλάζιοςは、穏やかな海・雲ひとつない空の青色を表すギリシャ特有の単語です。

エーゲ海に由来するギリシャ国旗の青色は、これらの単語で説明されます。

 • 古代ギリシャ語:γαλήνη|(特に海などの)穏やかさ
  • γαλανός|海などが穏やかな
   • ギリシャ語:γαλανός|穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の(形容詞)
    • γαλανό|穏やかな海の青、明るい青、淡い青、空(中性名詞)
  • γαλήνη|静けさ、平静

でも、あの国旗の青色そのものを指す言葉、というわけではなくて、日常的にはライトブルーやスカイブルー、ペールブルーなどの明るい青色に対して幅広く用いられます。

国旗の名前

ギリシャの国旗にはΓαλανόλευκηまたはΚυανόλευκηという名称があります。「海の青と白」という感じの名前ですね。

ちなみに日本の国旗の名前は、法律上は「日章旗」、通称はおなじみの「日の丸」です

γαλανός - 形容詞

主な意味

 1. 穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の

読み方

ガラノース

ラテン文字(ローマ字)表記

galanos

英語訳

 1. sea blue, light blue, pale blue, sky blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格γαλανόςγαλανήγαλανό
属格γαλανούγαλανήςγαλανού
対格γαλανόγαλανήγαλανό
呼格γαλανέγαλανήγαλανό

複数

男性女性中性
主格γαλανοίγαλανέςγαλανά
属格γαλανώνγαλανώνγαλανών
対格γαλανούςγαλανέςγαλανά
呼格γαλανοίγαλανέςγαλανά

γαλανός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語