κερασένιος

κερασένιοςは「サクランボ色の、チェリーレッドの」という意味の形容詞です。主に鮮やかな赤色、深い赤色を表します。

κερασένιος - 語源・由来・派生

サクランボ«κεράσι»の色の意味。

 • ギリシャ語κεράσι | サクランボ、チェリー
  • ギリシャ語κερασένιος | サクランボ色の、チェリーレッドの

なお、このκερασένιοςは「木材」を表す形容詞としても用いられる単語です。

 • ギリシャ語κεράσι + -ιά | サクランボ + 果物の木を表す接尾辞
  • ギリシャ語κερασιά | サクランボの木、サクラ
   • ギリシャ語κερασένιος | チェリー材の

また、ギリシャ語にはこれとは別に 「サワーチェリーの色」を表す言葉もあります(→βυσσινής)。どちらも主に「深い、暗い赤色」の意味で用いられます。

 • ギリシャ語βύσσινο | サワーチェリー
  • ギリシャ語βυσσινής | クリムゾンの、サワーチェリー色の

ただ、κεράσιのほうはサワーチェリーも含むサクランボ全般を指す言葉なので、κερασένιοςで表す「サクランボ色」はより広い意味を持ちますね。明るい赤やピンクに近い色に用いることもありますし、解釈はいろいろです。🍒

κερασένιος - 形容詞

主な意味

 1. サクランボ色の、チェリーレッドの
 2. チェリー材の、チェリー材から作られた

読み方

ケラセーニオス [κερασένιος]

ラテン文字

kerasenios

英語訳

 1. cherry red
 2. made of cherry wood

語形変化

単数

男性女性中性
主格κερασένιοςκερασένιακερασένιο
属格κερασένιουκερασένιαςκερασένιου
対格κερασένιοκερασένιακερασένιο
呼格κερασένιεκερασένιακερασένιο

複数

男性女性中性
主格κερασένιοικερασένιεςκερασένια
属格κερασένιωνκερασένιωνκερασένιων
対格κερασένιουςκερασένιεςκερασένια
呼格κερασένιοικερασένιεςκερασένια

κερασένιος - 関連項目