κερασένιος

κερασένιος(ケラセーニオス)は「サクランボ色の、チェリーレッドの」という意味の形容詞です。主に鮮やかな赤色、深い赤色を表します。

κερασένιος - 語源・由来・派生

サクランボ🍒κεράσιから。色を表すほか、木材(材料)としての意味もあります。

  • ギリシャ語:κεράσι|サクランボ、チェリー
    • κερασένιος|サクランボ色の、チェリーレッドの/チェリー材の、チェリー材から作られた

また、ギリシャ語にはこれとは別に 「サワーチェリーの色」を表す言葉もあります(→βυσσινής)。どちらも主に「深い、暗い赤色」の意味で用いられます。

  • βύσσινο|サワーチェリー

ただ、κεράσιのほうはサワーチェリーも含むサクランボ全般を指す言葉なので、κερασένιοςで表す「サクランボ色」は、より広い意味を持ちます。明るい赤やピンクに近い色に用いることもありますし、解釈はいろいろです🍒。

κερασένιος - 形容詞

主な意味

  1. サクランボ色の、チェリーレッドの
  2. チェリー材の、チェリー材から作られた

読み方

ケラセーニオス [κερασένιος]

ラテン文字

kerasenios

英語訳

  1. cherry red
  2. made of cherry wood

語形変化

単数

男性女性中性
主格κερασένιοςκερασένιακερασένιο
属格κερασένιουκερασένιαςκερασένιου
対格κερασένιοκερασένιακερασένιο
呼格κερασένιεκερασένιακερασένιο

複数

男性女性中性
主格κερασένιοικερασένιεςκερασένια
属格κερασένιωνκερασένιωνκερασένιων
対格κερασένιουςκερασένιεςκερασένια
呼格κερασένιοικερασένιεςκερασένια

κερασένιος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語