ερυθροκύανος

当ページのリンクには広告が含まれています。

ερυθροκύανος(エリスロキアノス)は「紫色の」という意味の形容詞です。紫色全般を表す言葉ですが、日常会話ではあまり用いられない、古風な表現です。

目次

ερυθροκύανος(エリスロキアノス)- 語源・由来

赤と青を組み合わせた単語です。

主に、文学作品や医療用語などに用いられる形容詞で、ちょっと古風で高尚なニュアンスになります。日常会話などで「紫色」を表す場合にはμοβ(モヴ)を用いるのが一般的です。

ερυθροκύανος(エリスロキアノス)- 関連項目

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ερυθροκύανος(エリスロキアノス)- 形容詞

主な意味

  1. 紫の、紫色の

読み方

  • エリスロキアノス|ερυθροκύανος

ラテン文字

  • erythrokianos

英語訳

  1. purple

語形変化

単数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοςερυθροκύανηερυθροκύανο
属格ερυθροκύανουερυθροκύανηςερυθροκύανου
対格ερυθροκύανοερυθροκύανηερυθροκύανο
呼格ερυθροκύανεερυθροκύανηερυθροκύανο

複数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα
属格ερυθροκύανωνερυθροκύανωνερυθροκύανων
対格ερυθροκύανουςερυθροκύανεςερυθροκύανα
呼格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次