ερυθροκύανος

ερυθροκύανοςは「紫色の」という意味の形容詞です。紫色全般を表す言葉ですが、日常会話ではあまり用いられない、古風な表現です。

ερυθροκύανος - 語源・由来・派生

赤と青を組み合わせた単語です。

  • ερυθροκύανος | 紫色の

«ερυθροκυανός»と綴ることもあります。

文学作品や医療用語として用いられることの多い形容詞で、ちょっと古風で高尚なニュアンスになります。

日常会話などで「紫色」を表す場合には«μοβ»と言います。

ερυθροκύανος - 形容詞

主な意味

  1. 紫の、紫色の

読み方

エリスロキアノス [ερυθροκύανος]

ラテン文字

erythrokianos

英語訳

  1. purple

語形変化

単数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοςερυθροκύανηερυθροκύανο
属格ερυθροκύανουερυθροκύανηςερυθροκύανου
対格ερυθροκύανοερυθροκύανηερυθροκύανο
呼格ερυθροκύανεερυθροκύανηερυθροκύανο

複数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα
属格ερυθροκύανωνερυθροκύανωνερυθροκύανων
対格ερυθροκύανουςερυθροκύανεςερυθροκύανα
呼格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα

ερυθροκύανος - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [紫系の色] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories