λευκός

λευκός(レフコース)は「白い、白色の、ホワイト、純粋な、空白の、きれいな」という意味の形容詞です。

λευκός - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の色名。

 • 印欧祖語*lewk-明るい、白い
  • 古代ギリシャ語λευκός明るい、輝いた、白い、白い肌の
   • ギリシャ語λευκός白い、白色の、ホワイト、純粋な、空白の、きれいな(形容詞)
    • ギリシャ語λευκό白、白色、白票(中性名詞)

日本語の「白」と同じように、純潔であること、犯罪歴がないことなどの表現に用いられたりもします。

ラテン語由来のάσπρος(アスプロス)と比べると、少しかしこまった印象のある言葉です。

λευκός - 形容詞

主な意味

 1. 白い、白色の、ホワイト…
 2. 純粋な、空白の、きれいな

読み方

レフコース

ラテン文字(ローマ字)表記

lefkos

英語訳

 1. white
 2. pure, blank, clean

語形変化

単数

男性女性中性
主格λευκόςλευκήλευκό
属格λευκούλευκήςλευκού
対格λευκόλευκήλευκό
呼格λευκέλευκήλευκό

複数

男性女性中性
主格λευκοίλευκέςλευκά
属格λευκώνλευκώνλευκών
対格λευκούςλευκέςλευκά
呼格λευκοίλευκέςλευκά

用例

λευκή ζάχαρη
レフキ ザーハリ
白砂糖、グラニュー糖
white sugar

λευκά μαλλιά
レフカ マリア
白い髪、白髪
white hair

λευκός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [無彩色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語