κυανός

κυανός(キアノス)は「青い、青色の、シアンの」という意味の形容詞です。

κυανός - 語源・由来・派生

青色を表す古代ギリシャ語のκύανοςから。

 • 古代ギリシャ語κύανος青、青色
  • 英語cyanシアン、シアンの
   • ギリシャ語κυανόςシアンの、青い、青色の(形容詞)
    • ギリシャ語κυανόシアン、青(中性名詞)

このκύανος明るい青緑色(シアン)を表す言葉として、英語などヨーロッパ諸言語に派生しました。

その影響で、現代ギリシャ語では青色よりもシアンの意味が強くなっています。青色全般を表す言葉としてはμπλεのほうが一般的です。

ただしμπλεは借用語(blueの)なので、青に関連する複合語には、今でもκυανόςが用いられています。

 • κυανός γίγαντας青色巨星
 • Κυανή Ακτήコート・ダジュール(紺碧海岸)

κυανός - 形容詞

主な意味

 1. シアンの
 2. 青い、青色の

読み方

キアノス

ラテン文字(ローマ字)表記

kyanos

英語訳

 1. cyan
 2. blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格κυανόςκυανήκυανό
属格κυανούκυανήςκυανού
対格κυανόκυανήκυανό
呼格κυανέκυανήκυανό

複数

男性女性中性
主格κυανοίκυανέςκυανά
属格κυανώνκυανώνκυανών
対格κυανούςκυανέςκυανά
呼格κυανοίκυανέςκυανά

用例

CMYK είναι κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο.
CMYK イネ キアノ、マズェンダ、キートゥリノ ケ マヴロ
CMYKはシアン、マゼンタ、黄色、黒です。
CMYK are cyan, magenta, yellow and black.

κυανός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語