γαλάζιος

γαλάζιος(ガラズィオス)は「青い、青色の、穏やかな海のような青色の」という意味の形容詞です。

γαλάζιος - 語源・由来・派生

γαλανόςγαλάζιοςは、穏やかな海・雲ひとつない空の青色を表すギリシャ特有の単語です。スカイブルーペールブルーなどの薄い、鮮やかな青色に対して幅広く用いられます。

古代ギリシャ語の「ターコイズ」から。

 • 古代ギリシャ語κάλαϊςターコイズ(トルコ石)
  • 古代ギリシャ語γαλάζιοςターコイズブルーの
   • ギリシャ語γαλάζιος穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の(形容詞)
    • ギリシャ語γαλάζιο穏やかな海の青、明るい青、淡い青、空(中性名詞)

γαλάζιος - 形容詞

主な意味

 1. 穏やかな海の青色の、明るい青色の、淡い青色の、空色の

読み方

ガラズィオス

ラテン文字(ローマ字)表記

galazios

英語訳

 1. sea blue, light blue, pale blue, sky blue

語形変化

単数

男性女性中性
主格γαλάζιοςγαλάζιαγαλάζιο
属格γαλάζιουγαλάζιαςγαλάζιου
対格γαλάζιογαλάζιαγαλάζιο
呼格γαλάζιεγαλάζιαγαλάζιο

複数

男性女性中性
主格γαλάζιοιγαλάζιεςγαλάζια
属格γαλάζιωνγαλάζιωνγαλάζιων
対格γαλάζιουςγαλάζιεςγαλάζια
呼格γαλάζιοιγαλάζιεςγαλάζια

γαλάζιος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語