καινούριος

καινούριος(ケヌリオス)は「新しい」という意味の形容詞です。

καινούριος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語です。

少し古い綴り方のκαινούργιοςという単語もあります。

 • 印欧祖語*ken-新しい
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語καινός新しい(古:最近の、新鮮な、見慣れない)
   • 古代ギリシャ語καινός + -ουργός + -ιος新しい + 作るもの + 形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語・カサレヴサκαινουργής新しい
     • 古代ギリシャ語・ギリシャ語καινούργιος新しい
      • ギリシャ語καινούριος 新しい(現代的な綴り方)

用法

Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!
エフティヒズメーノス オ ケヌリオス フローノス
年あけましておめでとう / 良い年をお迎えください
Happy new year!

類義語

 • νέος新しい、若い、若々しい、現代的な
 • καινούργιος新しい(καινούριοςの古い綴り方)
 • καινουργής新しい(フォーマルな言い方)
 • καινός新しい(古い言い方)
 • πρόσφατος最近の
 • νεαρός若い

καινούριος - 形容詞

主な意味

 1. 新しい

読み方

ケヌリオス

ラテン文字(ローマ字)表記

kainourios

英語訳

 1. new

語形変化

単数

男性女性中性
主格καινούριοςκαινούριακαινούριο
属格καινούριουκαινούριαςκαινούριου
対格καινούριοκαινούριακαινούριο
呼格καινούριεκαινούριακαινούριο

複数

男性女性中性
主格καινούριοικαινούριεςκαινούρια
属格καινούριωνκαινούριωνκαινούριων
対格καινούριουςκαινούριεςκαινούρια
呼格καινούριοικαινούριεςκαινούρια

καινούριος - 関連項目

同じ品詞 [形容詞] の単語