νέος

νέος(ネオス)は「新しい、若い、若々しい、現代的な」という意味の形容詞です。

νέος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語です。英語の接頭辞「ネオ…」の語源。

 • 印欧祖語*néwos新しい
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語νέος新しい、若い、若々しい、現代的な
   • 英語neo-新しい、現代の(接頭辞)
  • 中英語newe若い、新月
   • 英語new新しい、など

用法

νέα σελήνη
ネア セリーニ

new moon

Ήμουν νέος.
イーモン ネオス
私は若かった
I was young.

類義語

 • καινούργιος新しい
 • καινούριος新しい(καινούργιοςの現代的な綴り方)
 • καινουργής新しい(フォーマルな言い方)
 • καινός新しい(古い言い方)
 • πρόσφατος最近の
 • νεαρός若い

νέος - 形容詞

主な意味

 1. 新しい
 2. 若い、若々しい
 3. 現代的な

読み方

ネオス

ラテン文字(ローマ字)表記

neos

英語訳

 1. new
 2. young, youthful
 3. modern

語形変化

単数

男性女性中性
主格νέοςνέανέο
属格νέουνέαςνέου
対格νέονέανέο
呼格νέενέανέο

複数

男性女性中性
主格νέοινέεςνέα
属格νέωννέωννέων
対格νέουςνέεςνέα
呼格νέοινέεςνέα

νέος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ品詞 [形容詞] の単語