δαμασκηνής

当ページのリンクには広告が含まれています。

δαμασκηνής(ダマスキニス)は「プラム色の、濃い紫色の」という意味の形容詞です。

目次

δαμασκηνής(ダマスキニス)- 語源・由来

果物の「プラム(特にセイヨウスモモ)」の派生語。プラムのような濃い紫色を表す形容詞です。

地中海沿岸地域で最も古い都市のひとつである、シリアの首都「ダマスカス」が語源となっています。

かつて富を誇ったこの都市の名は、色鮮やかな「ダマスク織り」や合金の「ダマスカス(ダマスク)鋼」など、さまざまなものの名称の由来となりました。

それらと同じく、ギリシャ語では「プラム」がδαμάσκηνο(ダマスキノ)と呼ばれ、ここから色名に派生しました。

単数中性形のδαμασκηνί(ダマスキニ)は、名詞として色の名称「プラム色」を表します。

 • 北西セム諸語(ヘブライ語に近似):ダマスカス(シリアの首都)
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Δαμασκός|ダマスカス
  • ラテン語・英語:Damascus|ダマスカス
  • イタリア語:damasco|ダマスク織
   • ギリシャ語(再借用):δαμάσκο|ダマスク織(の布地)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:δαμασκηνός|ダマスカスに関連する(ダマスク…、ダマスカス…)
   • 中世ギリシャ語:δαμάσκηνον|プラム、セイヨウスモモ
    • ギリシャ語:δαμάσκηνο|プラム、セイヨウスモモ
    • -ής|男性名詞、形容詞などを作る接尾辞
     • ギリシャ語:δαμασκηνής|プラム色の、濃い紫色の(形容詞)
    • -ί|中性名詞化の接尾辞
     • δαμασκηνί|プラム色(名詞)
    • -ιά|果物の木などを表す接尾辞
     • δαμασκηνιά|プラムの木

δαμασκηνής(ダマスキニス)- 関連項目

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

δαμασκηνής(ダマスキニス)- 形容詞

主な意味

 1. プラム色の、濃い紫色の

読み方

 • ダマスキニス|δαμασκηνής

ラテン文字(ローマ字)表記

 • damaskinis

英語訳

 1. plum, damson, deep purple

語形変化

男性女性中性
単数
主格δαμασκηνής
ダマスキニス
δαμασκηνιά
ダマスキニア
δαμασκηνί
ダマスキニ
属格δαμασκηνή,
δαμασκηνιού
δαμασκηνιάςδαμασκηνιού
(δαμασκηνί)
対格δαμασκηνήδαμασκηνιάδαμασκηνί
呼格δαμασκηνήδαμασκηνιάδαμασκηνί
複数
主格δαμασκηνιοί
ダマスキニ
δαμασκηνιές
ダマスキニエス
δαμασκηνιά
ダマスキニア
属格δαμασκηνιώνδαμασκηνιώνδαμασκηνιών
対格δαμασκηνιούςδαμασκηνιέςδαμασκηνιά
呼格δαμασκηνιοίδαμασκηνιέςδαμασκηνιά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次