τριανταφυλλής

τριανταφυλλήςは「バラ色の、薔薇色の」という意味の形容詞です。日本語と同じく、濃いピンクを指すことが多いです。化粧品や服、アクセサリーの色名などによく用いられています。

τριανταφυλλής - 語源・由来・派生

30枚の葉

バラは古代ギリシャ語で「30枚の葉」と表されていました。

 • 古代ギリシャ語τριάκοντα + φύλλον | 30 + 葉
  • 古代ギリシャ語τριάντα | 30が変形
  • 古代ギリシャ語τριαντάφυλλον | バラ
   • ギリシャ語τριαντάφυλλο + -ης | バラ + 形容詞化の接尾辞

古代ギリシャ語の「バラ」は、近隣の東欧諸国の言葉に派生しています。

 • 古代ギリシャ語τριαντάφυλλον | バラ
  • アルバニア語trëndafil
  • ルーマニア語trandafir
  • ウクライナ語троя́нда

roseとギリシャ語

なお、英語のroseなども古代ギリシャ語を語源とします。バラの別の言い方«ῥόδον»に由来。

 • 古代ギリシャ語ῥόδον | バラ(特にガリカローズを指していた)
  • ラテン語rosa | バラ
   • 英語rose | バラ
   • フランス語rose | バラ
   • イタリア語rosa | バラ
  • ギリシャ語ρόδο | バラ(τριαντάφυλλοのほうが一般的)

τριανταφυλλής - 形容詞

主な意味

 1. バラ色の、薔薇色の

読み方

トゥリアンダフィリス [τριανταφυλλής]

ラテン文字

triantafyllis

語形変化

単数

男性女性中性
主格τριανταφυλλήςτριανταφυλλιάτριανταφυλλί
属格(τριανταφυλλιού)
τριανταφυλλή
τριανταφυλλιάς(τριανταφυλλιού)
対格τριανταφυλλήτριανταφυλλιάτριανταφυλλί
呼格τριανταφυλλήτριανταφυλλιάτριανταφυλλί

複数

男性女性中性
主格τριανταφυλλιοίτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά
属格τριανταφυλλιώντριανταφυλλιώντριανταφυλλιών
対格τριανταφυλλιούςτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά
呼格τριανταφυλλιοίτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά

τριανταφυλλής - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

Illustration by unDraw, Freepik Stories