κόκκινος

κόκκινος (コーキノス)は「赤い、赤色の」という意味の形容詞です。赤系の色全般を表す一般的な単語です。英語のredに相当。

κόκκινος - 語源・由来・派生

染料の色

昆虫から採取される赤い染料κόκκοςが語源。毛織物を染めるための染料です。

すこし前に「赤の着色料は虫からつくられている?」といったことが話題になりましたよね。その天然色素の原料のひとつです。

なので、古代ギリシャ語でのκόκκινοςはこの染料の色を表す言葉で、スカーレット(→άλικος)やクリムゾンのような色を指します。

 • 古代ギリシャ語:κόκκος + -ινος 
  • κόκκος|もとの意味は「木の実、種、豆、穀物の粒」。派生して、ケルメスオークの木、その樹皮につくカイガラムシ、この昆虫からとれる赤い染料など
  • -ινος|形容詞化の接尾辞
   • κόκκινος|スカーレットやクリムゾン
    • ギリシャ語:κόκκινος|赤い、赤色の

赤色全般を表す言葉に

一方、特定の色味ではなく、赤色全般を表す場合に、古代ギリシャ語ではἐρυθρόςやπυρρόςといった形容詞が用いられていました(→ερυθρός)。πυρρόςは「火のような色」という意味です。

でも、κόκκινοςのほうが広く定着し、後にこちらが赤色全般を表す単語となりました。

派生

語源であるκόκκοςのもともとの意味は「粒、粒状のもの」です。例えば木の実や豆、種などを指します。

これは現代ギリシャ語でも同じように用いられていますし、

 • κόκκος καφέ|コーヒー豆
 • κόκκος πιπεριού|粒コショウ

ラテン語を経て、英語の「球菌|coccus」などに派生しました。

 • 英語:staphylococcus|ブドウ球菌
 • ギリシャ語:σταφυλόκοκκος|ブドウ球菌
  • σταφυλή|ブドウ
  • κόκκος|木の実など

「ブドウ」のほうもギリシャ語由来ですね。

κόκκινος - 形容詞

主な意味

 1. 赤い、赤色の
 2. 共産主義の、共産主義者の

読み方

コーキノス

ラテン文字

kokkinos

英語訳

red

用例

ο κόκκινος πύραυλος
オ コーキノス ピラヴロス
赤いロケット(男性・単数)

η κόκκινη βάρκα
イ コーキニ ヴァルカ
赤いボート(女性・単数)

το κόκκινο αυτοκίνητο
ト コーキノ アフトキニト
赤い車(中性・単数)

οι κόκκινοι πύραυλοι
イ コーキニ ピルリ
赤いロケット(男性・複数)

οι κόκκινες βάρκες
イ コーキネス ヴァルケス
赤いボート(女性・複数)

τα κόκκινα αυτοκίνητα
タ コーキナ アフトキニタ
赤い車(中性・複数)

語形変化

単数

男性女性中性
主格κόκκινοςκόκκινηκόκκινο
属格κόκκινουκόκκινηςκόκκινου
対格κόκκινοκόκκινηκόκκινο
呼格κόκκινεκόκκινηκόκκινο

複数

男性女性中性
主格κόκκινοικόκκινεςκόκκινα
属格κόκκινωνκόκκινωνκόκκινων
対格κόκκινουςκόκκινεςκόκκινα
呼格κόκκινοικόκκινεςκόκκινα

κόκκινος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語