γράφω

当ページのリンクには広告が含まれています。

γράφω(グラーフォ、グラフォ)は「書く、記録する、発行する」という意味の動詞です。

目次

γράφω(グラーフォ、グラフォ)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語の「彫る」から。

 • 印欧祖語:彫る、彫刻する
  • ギリシャ祖語:彫る、彫って描く、書く
   • 古代ギリシャ語:γράφω|彫る、彫って描く、書く
    • ギリシャ語:γράφω|書く、記録する、発行する

γράφω(グラーフォ、グラフォ)- 関連項目

同じ分類 [γράφω] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語

同じ品詞 [動詞-1] の単語

γράφω(グラーフォ、グラフォ)- 動詞

主な意味

 1. 書く
 2. 記録する
 3. 発行する(交通違反の切符を発行する、のようなときによく使われる)

読み方

 • グラーフォ、グラフォ|γράφω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • grafo

英語訳

 1. write, pen
 2. record
 3. issue

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単έγραφαγράφω
二単έγραφεςγράφεις
三単έγραφεγράφει
一複γράφαμεγράφουμε,
[‑ομε]
二複γράφατεγράφετε
三複έγραφαν,
γράφαν(ε)
γράφουν(ε)
完結相完結過去形従属形
一単έγραψαγράψω
二単έγραψεςγράψεις
三単έγραψεγράψει
一複γράψαμεγράψουμε,
[‑ομε]
二複γράψατεγράψετε
三複έγραψαν,
γράψαν(ε)
γράψουν(ε)
非完結命令形
二単γράφε
二複γράφετε
完結命令形
二単γράψε, γράφ'
二複γράψτε, γράφτε
不定詞
-γράψει
動名詞
-γράφοντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞

受動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単γραφόμουν(α)γράφομαι
二単γραφόσουν(α)γράφεσαι
三単γραφόταν(ε)γράφεται
一複γραφόμασταν,
(‑όμαστε)
γραφόμαστε
二複γραφόσασταν,
(‑όσαστε)
γράφεστε,
γραφόσαστε
三複γράφονταν,
(γραφόντουσαν)
γράφονται
完結相完結過去形従属形
一単γράφτηκα,
γράφηκα
γραφτώ,
γραφώ
二単γράφτηκες,
γράφηκες
γραφτείς,
γραφείς
三単γράφτηκε,
γράφηκε
γραφτεί,
γραφεί
一複γραφτήκαμε,
γραφήκαμε
γραφτούμε,
γραφούμε
二複γραφτήκατε,
γραφήκατε
γραφτείτε,
γραφείτε
三複γράφτηκαν,
γραφτήκαν(ε),
γράφηκαν,
γραφήκαν(ε)
γραφτούν(ε),
γραφούν(ε)
完結命令形
二単γράψου
二複γραφτείτε, γραφείτε
不定詞
-γραφτεί, γραφεί
動名詞
-(-όμενος, -η, -ο)
受動分詞
-γραμμένος, ‑η, ‑ο
白水社
¥3,630 (2024/04/04 02:29時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次