λαμπυρίζω

λαμπυρίζω(ランビリーゾ)は「キラキラと輝く、光を発する」という意味の動詞です。

λαμπυρίζω - 語源・由来・派生

λάμπω(輝く)」→「ホタル」から派生した動詞です。そのため、λάμπωよりもキラキラ、明滅などのニュアンスが強くなります。

 • 古代ギリシャ語:λάμπω|輝く、有名である、目立つ
 • 古代ギリシャ語:λαμπυρίς|ホタル科の総称
  • 古代ギリシャ語・カサレヴサ:λαμπυρίδα|ホタル科の総称
   • ラテン語:Lampyris|ホタル科の総称
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:λαμπυρίζω|(キラキラと)輝く、光を発する

なお、現代ギリシャ語で「ホタル」はπυγολαμπίδα(ピゴランビーダ)、またはκωλοφωτιά(コロフォティア)と言います。

λαμπυρίζω - 動詞

主な意味

 1. (キラキラと)輝く、光を発する

読み方

ランビリーゾ

ラテン文字(ローマ字)表記

lambyrizo

英語訳

 1. shine, sparkle, shimmer, twinkle

語形変化

現在・非完結相と不定形

非完結相不定形
一単λαμπυρίζωλαμπυρίσω
二単λαμπυρίζειςλαμπυρίσεις
三単λαμπυρίζειλαμπυρίσει
一複λαμπυρίζουμελαμπυρίσουμε
二複λαμπυρίζετελαμπυρίσετε
三複λαμπυρίζουν(ε)λαμπυρίσουν(ε)

過去・非完結相と完結相

非完結相完結相
一単λαμπύριζαλαμπύρισα
二単λαμπύριζεςλαμπύρισες
三単λαμπύριζελαμπύρισε
一複λαμπυρίζαμελαμπυρίσαμε
二複λαμπυρίζατελαμπυρίσατε
三複λαμπύριζαν
λαμπυρίζαν(ε)
λαμπύρισαν
λαμπυρίσαν(ε)

未来・非完結相と完結相

非完結相完結相
一単θα λαμπυρίζωθα λαμπυρίσω
二単θα λαμπυρίζειςθα λαμπυρίσεις
三単θα λαμπυρίζειθα λαμπυρίσει
一複θα λαμπυρίζουμεθα λαμπυρίσουμε
二複θα λαμπυρίζετεθα λαμπυρίσετε
三複θα λαμπυρίζουν(ε)θα λαμπυρίσουν(ε)

現在・完了相

一単έχω λαμπυρίσει
二単έχεις λαμπυρίσει
三単έχει λαμπυρίσει
一複έχουμε λαμπυρίσει
二複έχετε λαμπυρίσει
三複έχουν(ε) λαμπυρίσει

過去・完了相

一単είχα λαμπυρίσει
二単είχες λαμπυρίσει
三単είχε λαμπυρίσει
一複είχαμε λαμπυρίσει
二複είχατε λαμπυρίσει
三複είχαν(ε) λαμπυρίσει

未来・完了相

一単θα έχω λαμπυρίσει
二単θα έχεις λαμπυρίσει
三単θα έχει λαμπυρίσει
一複θα έχουμε λαμπυρίσει
二複θα έχετε λαμπυρίσει
三複θα έχουν(ε) λαμπυρίσει

命令法

非完結相完結相
二単λαμπύριζε!
ランビーリゼ
λαμπύρισε!
二複λαμπυρίζετε!λαμπυρίστε!

用例

Τα άστρα λαμπύριζαν στον ουρανό.

タ アストゥラ ランビーリザン ストン ウラノ

星がキラキラと輝いていた

The stars were shining in the sky.

λαμπυρίζω - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語