λαμπυρίζω

当ページのリンクには広告が含まれています。

λαμπυρίζω(ランビリーゾ)は「キラキラと輝く、光を発する」という意味の動詞です。

目次

λαμπυρίζω(ランビリーゾ)- 語源・由来

λάμπω(輝く)」→「ホタル(の総称)」から派生した動詞です。そのため、λάμπωよりもキラキラ、明滅などのニュアンスが強くなります。

 • 古代ギリシャ語: λάμπω | 輝く、有名である、目立つ
  • ギリシャ語: λάμπω | 輝く
  • 古代ギリシャ語: λαμπυρίς | ホタル科の総称
   • 古代ギリシャ語・カサレヴサ: λαμπυρίδα | ホタル科の総称
    • ラテン語: Lampyris | ホタル科の総称
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語: λαμπυρίζω |(キラキラと)輝く、光を発する

なお、現代ギリシャ語で「ホタル」はπυγολαμπίδα(ピゴランビーダ)、またはκωλοφωτιά(コロフォティア)と言います。

λαμπυρίζω(ランビリーゾ)- 関連項目

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [動詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λαμπυρίζω(ランビリーゾ)- 動詞

主な意味

 1. (キラキラと)輝く、光を発する

読み方

 • ランビリーゾ|λαμπυρίζω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • lambyrizo

英語訳

 1. shine, sparkle, shimmer, twinkle

語形変化

能動態

受動態のない動詞です。

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単λαμπύριζα
ランビリザ
λαμπυρίζω
ランビリーゾ
二単λαμπύριζεςλαμπυρίζεις
三単λαμπύριζελαμπυρίζει
一複λαμπυρίζαμελαμπυρίζουμε
二複λαμπυρίζατελαμπυρίζετε
三複λαμπύριζαν
λαμπυρίζαν(ε)
λαμπυρίζουν(ε)
完結相完結過去形従属形
一単λαμπύρισα
ランビリサ
λαμπυρίσω
二単λαμπύρισεςλαμπυρίσεις
三単λαμπύρισελαμπυρίσει
一複λαμπυρίσαμελαμπυρίσουμε
二複λαμπυρίσατελαμπυρίσετε
三複λαμπύρισαν
λαμπυρίσαν(ε)
λαμπυρίσουν(ε)
非完結命令形
二単λαμπύριζε!
ランビリゼ
二複λαμπυρίζετε!
完結命令形
二単λαμπύρισε!
ランビリセ
二複λαμπυρίστε!
不定詞
-λαμπυρίσει
動名詞
-λαμπυρίζοντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞

用例

Τα άστρα λαμπύριζαν στον ουρανό.
タ アストゥラ ランビーリザン ストン ウラノ
星がキラキラと輝いていた
The stars were shining in the sky.

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次