βγαίνω

当ページのリンクには広告が含まれています。

βγαίνω(ヴゲノ)は「出る、出ていく、外出する、立ち去る」という意味の動詞です。能動的語形のみを持ちます。

目次

βγαίνω(ヴゲノ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「外に + 行く」から。

 • 古代ギリシャ語:ἐκ-|除去、撤去の意味を表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語:βαίνω|行く
  • ギリシャ語:βαίνω|行く(フォーマル)
  • 古代ギリシャ語:ἐκβαίνω|出る
   • 中世ギリシャ語:ἐβγαίνω|出る
    • ギリシャ語:βγαίνω|出る

βγαίνω(ヴゲノ)- 関連項目

同じ品詞 [動詞] の単語

同じ品詞 [不規則変化動詞] の単語

βγαίνω - 動詞

主な意味

 1. 出る、出ていく、外出する
 2. 立ち去る

読み方

 • ヴゲノ|βγαίνω

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vgaino

英語訳

 1. go out
 2. exit

語形変化

能動態

過去時制非過去時制
非完結相非完結過去形現在形
一単έβγαιναβγαίνω
二単έβγαινεςβγαίνεις
三単έβγαινεβγαίνει
一複βγαίναμεβγαίνουμε
二複βγαίνατεβγαίνετε
三複έβγαιναν
βγαίναν(ε)
βγαίνουν(ε)
完結相完結過去形従属形
一単βγήκαβγω
二単βγήκεςβγεις
三単βγήκεβγει
一複βγήκαμεβγούμε
二複βγήκατεβγείτε
三複βγήκαν(ε)βγουν
非完結命令形
二単βγαίνε!
二複βγαίνετε!
完結命令形
二単βγες! / έβγα!
二複βγείτε!
非定形
-βγει
動名詞
-βγαίνοντας
 • 未来表現:
  • 非完結未来形:θα 現在形
  • 完結未来形:θα 従属形
  • 未来完了形:θα 現在完了形
 • 条件:
  • θα 非完結過去形
 • 完了条件:
  • θα 過去完了形
 • 完了相×過去・非過去時制:
  • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
  • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
  • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
 • 完了分詞:
  • έχοντας 不定詞
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次