φοβάμαι

当ページのリンクには広告が含まれています。

φοβάμαι(フォヴァーメ)は「恐れる」という意味の動詞です。受動態の語形でありながら能動的な意味を示す「異態動詞」に分類されます。

目次

φοβάμαι(フォヴァーメ)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語の「逃げる、走る」から。

 • 印欧祖語:逃げる、走る
  • 古代ギリシャ語:φόβος|恐怖
   • ギリシャ語:φόβος|恐怖、畏怖
   • 古代ギリシャ語:φοβέω|怖がらせる、脅す→過去の中受動態φοβέομαι→φοβοῦμαι
    • ギリシャ語:φοβάμαι|恐れる、怖いと思う

φοβάμαι(フォヴァーメ)- 関連項目

同じ品詞 [動詞] の単語

同じ品詞 [不規則変化動詞] の単語

同じ品詞 [異態動詞] の単語

  φοβάμαι - 動詞

  主な意味

  1. 恐れる
  2. 怖いと思う

  読み方

  • フォヴァーメ|φοβάμαι

  ラテン文字(ローマ字)表記

  • fovamai

  英語訳

  1. fear
  2. be afraid

  語形変化

  受動態

  過去時制非過去時制
  非完結相非完結過去形現在形
  一単φοβόμουν(α)φοβάμαι
  φοβούμαι
  二単φοβόσουν(α)φοβάσαι
  三単φοβόταν(ε)φοβάται
  一複φοβόμαστε
  φοβόμασταν
  φοβόμαστε
  φοβούμαστε
  二複φοβόσαστε
  φοβόσασταν
  φοβάστε
  三複φοβούντανφοβούνται
  完結相完結過去形従属形
  一単φοβήθηκαφοβηθώ
  二単φοβήθηκεςφοβηθείς
  三単φοβήθηκεφοβηθεί
  一複φοβηθήκαμεφοβηθούμε
  二複φοβηθήκατεφοβηθείτε
  三複φοβήθηκαν
  φοβηθήκαν(ε)
  φοβηθούν(ε)
  完結命令形
  二単φοβήσου!
  二複φοβηθείτε!
  非定形
  -φοβηθεί
  動名詞
  -φοβούμενος, ‑η, ‑ο
  完了分詞
  -φοβισμένος, ‑η, ‑ο
  • 未来表現:
   • 非完結未来形:θα 現在形
   • 完結未来形:θα 従属形
   • 未来完了形:θα 現在完了形
  • 条件:
   • θα 非完結過去形
  • 完了条件:
   • θα 過去完了形
  • 完了相×過去・非過去時制:
   • 過去完了形:είχα, είχες… 不定詞
   • 現在完了形:έχω, έχεις… 不定詞
   • 未来完了形:θα έχω, έχεις… 不定詞
  著:山口 大介, イラスト:北島 志織
  ¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
  目次