χνούδι

χνούδιは「綿毛、ホコリ(綿埃)、けば、産毛」という意味の中性名詞です。タンポポの綿毛や綿埃などのふわふわを表します。

χνούδι - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語のχνόοςから。主に人の産毛や、果物や葉っぱを覆う薄い毛を指しました。他にも、波打ち際のあわあわ、海からあがった後に身体に残る塩、などの白いごみ的なものを表していたようです。

現代ギリシャ語のχνούδιは「綿状のもの」を表すことが多いです。タンポポの綿毛や、綿埃など。

 • 古代ギリシャ語χνόος綿毛、産毛、泡、ホコリ、粉塵
  • ギリシャ語χνούδι綿毛、綿埃、セーターなどのけばけば、産毛

χνούδι - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 綿毛
 2. 綿埃、けば、産毛

読み方

フヌーディ [χνούδι]

ラテン文字(ローマ字)表記

chnoudi

英語訳

 1. fluff
 2. fuzz

用例

 • タンポポの綿毛
  χνούδι πικραλίδων
  フヌーディ ピクラリードン
 • 髪の毛や綿埃を取るローラー(ころころ)
  ρολό που αφαιρεί τρίχες και χνούδια
  ロロー プ アフェリ トゥリーヘス ケ フヌーディア

語形変化

単数複数
主格χνούδιχνούδια
属格χνουδιούχνουδιών
対格χνούδιχνούδια
呼格χνούδιχνούδια

χνούδι - 関連項目