είμαιの語形変化

当ページのリンクには広告が含まれています。

ギリシャ語の動詞 είμαι の活用形(現在形・過去形・未来形)の一覧です。είμαι は英語の「be動詞」にあたる動詞で、英語と同様に主語の人称と数によって活用します。

目次

現在形

ギリシャ語読み英語訳
一単είμαιイメI am
二単είσαιイセyou are
三単είναιイネhe/she/it is
一複είμαστεイマステwe are
二複είστεイステyou are
三複είναιイネthey are

敬称と親称

ギリシャ語では、親しい相手以外と話をするときは、相手が一人であっても二人称複数の είστε を使用します(敬称)。είσαι(二人称単数)は、親しい相手との会話にのみ使用します(親称)。

過去形

ギリシャ語読み英語訳
一単ήμουν(α)イムン(イムナ)I was
二単ήσουν(α)イスン(イスナ)you were
三単ήταν(ε)イタン(イタネ)he was
一複ήμαστανイマスタンwe were
二複ήσαστανイマスタンyou were
三複ήταν(ε)イタン(イタネ)they were
  • 語尾に-αや-εがつくと口語的で、フォーマルな表現ではありません。

未来形

未来形は動詞の前に θα を置きます。

be動詞の未来形は主語の人称や数に関わらず「will + 原型(be)」ですが、ギリシャ語では「θα + 現在形のそれぞれの活用形」となります。

ギリシャ語読み英語訳
一単θα είμαιサ イメI will be
二単θα είσαιサ イセyou will be
三単θα είναιサ イネhe/she/it will be
一複θα είμαστεサ イマステwe will be
二複θα είστεサ イステyou will be
三複θα είναιサ イネthey will be
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次