είμαιの活用形

ギリシャ語の動詞 είμαι の活用形(現在形・過去形・未来形)の一覧です。είμαι は英語の「be動詞」にあたる動詞で、英語と同様に主語の人称と数によって活用します。

現在形

ギリシャ語 読み 英語訳
1単 είμαι イメ I am
2単 είσαι イセ you are
3単 είναι イネ he/she/it is
1複 είμαστε イマステ we are
2複 είστε イステ you are
3複 είναι イネ they are

敬称と親称

ギリシャ語では、親しい相手以外と話をするときは、相手が一人であっても二人称複数の είστε を使用します(敬称)。είσαι(二人称単数)は、親しい相手との会話にのみ使用します(親称)。

過去形

ギリシャ語 読み 英語訳
1単 ήμουν(α) イムン(イムナ) I was
2単 ήσουν(α) イスン(イスナ) you were
3単 ήταν(ε) イタン(イタネ) he was
1複 ήμασταν イマスタン we were
2複 ήσασταν イマスタン you were
3複 ήταν(ε) イタン(イタネ) they were
(α), (ε) について

語尾に α や ε がつくと口語的になります。フォーマルな場では用いません。

未来形

未来形は動詞の前に θα を置きます。

be動詞の未来形は主語の人称や数に関わらず「will + 原型(be)」ですが、ギリシャ語では「θα + 現在形のそれぞれの活用形」となります。

ギリシャ語 読み 英語訳
1単 θα είμαι サ イメ I will be
2単 θα είσαι サ イセ you will be
3単 θα είναι サ イネ he/she/it will be
1複 θα είμαστε サ イマステ we will be
2複 θα είστε サ イステ you will be
3複 θα είναι サ イネ they will be