γνώση

γνώση(グノーシ)は「知識」という意味の女性名詞です。

γνώση - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*ǵneh₃-|知る
  • 古代ギリシャ語:γιγνώσκω|知る、理解する、気づいている
  • 古代ギリシャ語:-σις|動詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:γνῶσις|知識、認識、研究、探求
    • ギリシャ語:γνώση|知識、理解(すること)、気づいていること

γνώση - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 知識
 2. 理解(すること)、気づいていること

読み方

グノーシ

ラテン文字(ローマ字)表記

gnosi

英語訳

 1. knowledge, learning
 2. understanding, awareness

語形変化

単数複数
主格γνώση
グノーシ
γνώσεις
グノーシス
属格γνώσης
γνώσεως
γνώσεων
対格γνώσηγνώσεις
呼格γνώσηγνώσεις

γνώση - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語