命令文/ギリシャ語で道をたずねる

当ページのリンクには広告が含まれています。

ダイアログ『ギリシャで迷子?』を読み、命令の表現を学習します。

レッスン後半は、ギリシャ観光中に現地の人と話すことについて、のお話でした。

目次

ダイアログ『ギリシャで迷子』

エリはひとりでアクロポリスに向かいます。

Έλλη

Δεν καταλαβαίνω το χάρτη... Λοιπόν, πηγαίνω αριστερά και μετά δεξιά... Όχι...
デン カタラヴェーノ ト ハルティ リポン ピゲノ アリステラ ケ メタ デクシア… オーヒ…
地図がわからない… 左に曲がって右… ちがう…
I don’t understand the map... So, I go left and then right... No...

Έλλη

Συγνώμη κύριε,
シグノーミ キリエ
すみません、
Excuse me, sir,

Έλλη

Μήπως ξέρετε πού είναι η Ακρόπολη;
ミポス クセーレテ プ イネ イ アクロポリ?
アクロポリスはどこかわかりますか。
Do you perhaps know where the Acropolis is?

Άντρας1

Όχι, λυπάμαι. Ρωτήστε κάποιον άλλο.
オーヒ リパメ ロティステ カピオン アロ
わかりません、ごめんなさい。誰か他の方に聞いてみてください。
No, I’m sorry. Ask someone else.

Έλλη

Ευχαριστώ. Συγγνώμη...
エフハリストー シグノーミ…
ありがとうございます。 すみません…
Thank you. Excuse me…

Άντρας2

Ναι; Τι θέλεις, κορίτσι μου;
ネ?ティ セリス コリツィ ム?
はい?どうしたの?
Yes? What do you want, my girl?

Έλλη

Μήπως ξέρετε πού είναι η Ακρόπολη;
ミポス クセーレテ プ イネ イ アクロポリ?
アクロポリスはどこかわかりますか。
Do you perhaps know where the Acropolis is?

Άντρας2

Ναι, βέβαια. Α, έχεις και χάρτη.
ネ ヴェヴェア ア エヒス ケ ハルティ
もちろんわかるよ。あー、きみも地図を持ってるんだね。
Yes, of course. Ah, you have a map too.

Έλλη

Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
ネ アラ デン カタラヴェーノ
はい、でもわからないのです。
Yes, but I don’t understand.

Άντρας2

Είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, πήγαινε ευθεία και στον πρώτο δρόμο κάνε δεξιά.
イネ リゴ マクリア リポン ピゲネ エフシーア ケ ストン プロート ドゥローモ カネ デクシア
ちょっと遠いよ。まずまっすぐ行って、最初の通りを右に曲がるんだ。
It’s a bit far. So, go straight and at the first street turn right.

Άντρας2

Μετά πήγαινε πάλι ευθεία και στο μουσείο κάνε αριστερά.
メタ ピゲネ パリ エフシーア ケ スト ムジオ カネ アリステラ
それからまたまっすぐ行って、博物館を左に曲がる。
Then go straight again and at the museum turn left.

Άντρας2

Ανεβαίνεις τα σκαλιά και είσαι εκεί...
アネヴェーニス タ スカリア ケ イセ エキ…
二階に昇れば到着だよ。
You go up the stairs and you’re there...

Άντρας2

Κάνει πολλή ζέστη τώρα, μην πηγαίνεις στην Ακρόπολη τώρα. Πάμε σε μια καφετέρια...
カニ ポリ ゼスティ トラ、ミン ピゲニス スティン アクロポリ トラ パメ セ ミア カフェテリア…
ところで暑いね、アクロポリスには今行かずに、カフェに行こうよ…
It’s very hot now, don’t go to the Acropolis now. Let’s go to a cafe...

Έλλη

Όχι. Ο φίλος μου με περιμένει. Ευχαριστώ πολύ!
オーヒ オ フィロス ム メ ペリメーニ エフハリストー ポリ!
いいえ。ボーイフレンドが待っています。ありがとうございました!
No. My boyfriend is waiting for me. Thank you very much!

Άντρας2

Καλές διακοπές!
カネス ディアコペス!
良い休暇を!
Have a nice vacation!

単語

地図χάρτης ハルティスchartis[英] map
δρόμος ドゥロモスdromos[英] road
またπάλι パリpali[英] again
直線、まっすぐευθεία エフシーアeftheia[英] straight
δεξιά デクシアdexia[英] right
σκαλί スカリskali[英] stair
αριστερά アリステラaristera[英] left
尋ねるρωτώ ロトroto[英] ask
あなた(男性への呼びかけ)、...氏κύριος キリオスkyrios[英] sir, Mr.
昇るανεβαίνω アネヴェーノanevaino[英] go up
誰かκάποιος カピオスkapoios[英] someone
他のάλλος アロスallos[英] other
最初のπρώτος プロトスprotos[英] first
遠くにμακριά マクリアmakuria[英] far

呼びかけと敬称

エリがはじめに男性に声をかけるところ。

Έλλη

Συγνώμη κύριε,
シグノーミ キリエ
すみません、
Excuse me, sir,

κύριεの元の形はκύριος(キリオス)。男性への呼びかけ(sir)や、男性の名前につける敬称(Mr.)として用いられる単語です。

 • ο κύριος Νίκος
  オ キリオス ニコス
  ニコスさん、ニコス氏
  Mr. Nikos

前回のレッスン「時間(時刻)の表現/ギリシャ人の一日」で少し触れたように、ギリシャ語の名詞が呼びかけに用いられる際は「呼格」となります。

単数複数
主格κύριοςκύριοι
属格κυρίουκυρίων
対格κύριοκυρίους
呼格κύριεκύριοι

命令文

ギリシャ語の命令文では、相手が一人か二人以上かを区別します。これまでのレッスンでもたびたび登場しているとおり、敬称を用いる場合は複数扱いです。

それから「相」によっても異なる活用をします。つまり「一度きりの命令」か「継続的な命令」かの区別です。

以下、英語のdoにあたる動詞κάνωを使い、4種類の命令文をつくってみます。

非完結相完結相
二単κάνε!κάνε!, κάμε!
二複κάνετε!κάντε!

親しい人や目下の人へ・継続的な命令

 • Κάνε!
  カネ!
  やれ!(やり続けろ!)
  Do! / Keep doing!

親しい人や目下のへ・一度きりの命令

 • Κάνε! またはΚάμε!
  カネ!またはカメ!
  (何かを一度だけ)やれ!
  Do!

複数人または親しくない人へ・継続的な命令

 • Κάνετε!
  カネテ!
  複数人に向かって:やれ!(やり続けろ!)
  親しくない人へ:やってください!(やり続けてください!)
  Do! / Keep doing!

複数人または親しくない人へ・一度きりの命令

 • Κάντε!
  カンデ!
  複数人に向かって:(何かを一度だけ)やれ!
  親しくない人へ:(何かを一度だけ)やってください!
  Do!

ていねいな命令

英語のpleaseに相当する単語παρακαλώ(パラカロー)を用います。

 • Κάνετε παρακαλώ.
  カネテ パラカロー
  やってください(やり続けてください)。
  Please do.

ギリシャ観光中の会話あれこれ

ギリシャで迷子になったら

もし、ギリシャでエリのように道に迷ってしまって、かつギリシャ語に慣れていなければ… ほとんどのギリシャ人は英語を堪能に話しますので、まずは英語でたずねてみましょう、とのこと。

がんばってギリシャ語でたずねるのであれば、必ず敬称(二人称複数のほう)を使いましょう。

でも、たぶん、答えてくれるギリシャ人は親称を使います。これは無礼だからではありません。親称を使ったほうがひとつひとつの単語が短くなって聞き取りやすいため、困っている外国人に対してはこちらを使う方が親切だと考えているからだそうです。

呼びかけ(my child とか)

ある程度の年齢の人は、会話の中でこんな呼びかけのフレーズを使うことがあります。

 • παιδί μου
  my child
 • κορίτσι μου
  my boy
 • αγόρι μου
  my girl

少し驚くかもしれませんが、親しみをこめてコミュニケーションを取りたいだけで、子ども扱いしているわけではないですよ。というお話でした(だけどもちろん、状況によっては無礼や皮肉をこめて使われるフレーズでもあります)。

以前のレッスン「名詞・形容詞・定冠詞の複数形/アテネのタクシー事情」でも、タクシーの運転手さんがペトロスとエリに対してπαιδιάと呼びかける場面がありました。

Ταξιτζής

Καλές διακοπές, παιδιά.
カレース ディアコペス、ペディア!
良い休暇を、ふたりとも。
Have a nice vacation, guys!

会話を切り上げたくなったら

ダイアログの最後、道案内をしてくれた男性がエリをカフェに誘っていましたが、

Έλλη

Όχι. Ο φίλος μου με περιμένει. Ευχαριστώ πολύ!
オーヒ オ フィロス ム メ ペリメーニ エフハリストー ポリ!
いいえ。ボーイフレンドが待っています。ありがとうございました!
No. My boyfriend is waiting for me. Thank you very much!

と言って会話を終わりにしました。

話を穏便に切り上げるなら、以下のような言い方も良いかもしれません。

Έλλη

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγω τώρα. Γεια σας!
リポン エフハリストー ポリー プレピ ナ フィーゴ トラ ヤーサス!
それでは、ありがとうございました。もう行かなくては。さようなら!
Well, thank you very much. I need to go now. Bye!

Today's Episode

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #14 Are You Lost in Greece?

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次