άσπρος

άσπρος(アスプロス)は「白い、白色の」という意味の形容詞です。

άσπρος - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の色名。

  • ラテン語asper粗い、ゴツゴツした、新しく作られた
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語άσπρος白い、白色の(形容詞)
      • ギリシャ語άσπρο白、白色(中性名詞)

ラテン語の「新しい、まだ使われていない」銀貨の色に由来します。きれいな銀貨が白に近いことから、この形容詞がギリシャでは「白」を表すようになりました。

古代ギリシャ語由来のλευκός(レフコース)よりもάσπροςのほうが、より日常的に用いられます。

άσπρος - 形容詞

主な意味

  1. 白い、白色の

読み方

アスプロス

ラテン文字(ローマ字)表記

aspros

英語訳

  1. white

語形変化

単数

男性女性中性
主格άσπροςάσπρηάσπρο
属格άσπρουάσπρηςάσπρου
対格άσπροάσπρηάσπρο
呼格άσπρεάσπρηάσπρο

複数

男性女性中性
主格άσπροιάσπρεςάσπρα
属格άσπρωνάσπρωνάσπρων
対格άσπρουςάσπρεςάσπρα
呼格άσπροιάσπρεςάσπρα

άσπρος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [無彩色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語