χελώνα

χελώνα(ヘローナ・ヒェローナ)は「カメ、亀、リクガメ」という意味の女性名詞です。

χελώνα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語。

カメ目に属する動物(リクガメもウミガメも)の総称。特に「リクガメ」を指す場合も。

 • 古代ギリシャ語:χελώνη|カメ、特にリクガメ
  • ギリシャ語:χελώνα|カメ、特にリクガメ
 • θαλασσοχελώνα(サラソヘローナ)|ウミガメ
 • νεροχελώνα(ネロヘローナ)|水棲ガメ

χελώνα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. カメ、亀(カメ目の総称として)
 2. リクガメ

読み方

ヘローナ・ヒェローナ

ラテン文字(ローマ字)表記

chelοna

英語訳

 1. turtle
 2. tortoise

語形変化

単数複数
主格χελώνα
ヘローナ・ヒェローナ
χελώνες
ヘローネス・ヒェローネス
属格χελώναςχελωνών
対格χελώναχελώνες
呼格χελώναχελώνες

χελώνα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [爬虫類] の単語

  同じ品詞 [女性名詞] の単語

  同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語